b2b@ingema.sk

Registrácia

Prihlasovacie údaje
Polia označené * sú povinné
Prihlasovacie meno: Prihlasovacie meno je Vami zadaný mail
Prihlasovacie heslo* Potvrdenie hesla*
Kontaktné údaje
Meno* Priezvisko*
E-Mail* Telefón*
Mobil FAX
Údaje o spoločnosti
Názov* IČO*
IČ DPH* DIČ*
Fakturačná adresa
Ulica* Mesto*
PSČ* Štát*
Dodacia adresa
Ulica* Mesto*
PSČ*

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky využívania Internetového prístupu do klientskej zóny INGEMA s.r.o.

 

Tieto Všeobecné podmienky využívania internetového prístupu do klientskej zóny INGEMA s.r.o. (ďalej len „Podmienky“) na portáli spoločnosti INGEMA s.r.o., so sídlom Hlivištia 23, 07301 Hlivištia, IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, ako prevádzkovateľa, upravujú právne vzťahy medzi Poskytovateľom a členom B2B INGEMA týkajúce sa užívania internetového prístupu do klientskej zóny.

 

Akceptáciou týchto Podmienok alebo akýmkoľvek ďalším použitím internetového prístupu do klientskej zóny členom B2B INGEMA vzniká záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a členom B2B INGEMA, v rámci ktorého sa Zmluvné strany zaväzujú konať v súlade s týmito Podmienkami a riadne a včas si plniť svoje povinnosti v súvislosti s užívaním internetového prístupu do klientskej zóny.


PRED AKÝMKOĽVEK POUŽITÍM INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU DO KLIENTSKEJ ZÓNY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO PODMIENKY URČENÉHO VÝHRADNE PRE ČLENOV B2B INGEMA. V PRÍPADE, ŽE NESÚHLASÍTE S AKÝMKOĽVEK USTANOVENÍM OBSIAHNUTÝM V TÝCHTO PODMIENKACH, IHNEĎ PRESTAŇTE INTERNETOVÝ PRÍSTUP DO KLIENTSKEJ ZÓNY POUŽÍVAŤ. AKÝMKOĽVEK ĎALŠÍM POUŽITÍM INTERNETOVÉHO PRÍSTUPU DO KLIENTSKEJ ZÓNY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI, KTORÉ SA PRE VÁS STÁVAJÚ PRÁVNE ZÁVÄZNÉ.

 

Čl. I - Definície pojmov

 

 1. B2B INGEMA je partnerský program vytvorený a poskytovaný spoločnosťou INGEMA s.r.o., so sídlom Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, IČO: 36575411, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č.: 4463/B, oddiel: Sa, pre obchodné spoločnosti. Registrovaným užívateľom je umožnené bezplatne využívať služby poskytované klientskou zónou INGEMA B2B.

-          Registrácia užívateľa do klientskej zóny B2B INGEMA – užívateľom B2B INGEMA sa môže stať každá obchodná spoločnosť s platnou rámcovou zmluvou.

Predpokladom vzniku členstva do klientskej zóny B2B INGEMA je registrácia na stránke b2b.ingema.sk MA(ďalej len „záujemca o členstvo“).

 

 1. Internetový prístup do klientskej zóny je aktívny prístup klienta k službám, ktoré klient má alebo mal v minulosti dojednané. Vďaka internetovému prístupu do klientskej zóny klient získa dokonalý prehľad o ponuke tovaru alebo služieb.

 

 1. Výhody jedinečného prístupu pre klientov:

 

-          Komplexný prehľad o ponuke tovaru

-          Prehľad o vlastných aktivitách klienta

-          Prehľad o finančných tokoch (platby)

-          Tvorba vlastných cenových ponúk

-          Správa užívateľov

 

 1. Obchodným zákonníkom sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Podmienkami sa rozumejú tieto Všeobecné podmienky užívania internetového prístupu do klientskej zóny B2B INGEMA, ktoré upravujú základné práva a povinnosti právnických osôb v súvislosti s užívaním internetového prístupu do klientskej zóny.

 

 1. Poskytovateľom sa rozumie spoločnosť INGEMA s.r.o., so sídlom Hlivištia 23, 07301 Hlivištia, IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sa, vložka č. 4463/B.

 

 1. Registráciou sa rozumie pravdivé a úplné vyplnenie prihlášky na internetovej stránke b2b.ingema.sk

 

 1. Registrovaným užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá užíva internetový prístup do klientskej zóny na základe vyplnenia registrácie a má platnú rámcovú zmluvu.

 

 1. Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Registrovaný užívateľ, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

 

Čl. II - Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Užívateľ sa zaväzuje užívať internetový prístup do klientskej zóny v súlade s platnými právnymi predpismi, v záujme ochrany práv a povinností Poskytovateľa a ostatných užívateľov, nenarúšať stabilitu internetového prístupu do klientskej zóny a jej prevádzku, konať spôsobom neodporujúcim dobrým mravom a vždy dbať na záujmy ostatných užívateľov tak aby nevznikala ujma na ich právach, oprávnených záujmoch alebo priame či nepriame škody užívateľom, Poskytovateľovi a tretím osobám.

 

 1. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa meniť, upravovať, dekompilovať, alebo akokoľvek inak zasahovať do internetového prístupu do klientskej zóny alebo niektorej jeho súčasti, neblokovať a ani iným spôsobom ohrozovať bezpečnosť internetového prístupu do klientskej zóny a jeho zložiek.

 

 1. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky autorské a iné práva vzťahujúce ku internetovému prístupu do klientskej zóny. V prípade, ak Užívateľ zistí, že iné osoby autorské práva Poskytovateľa porušujú, je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť o tom Poskytovateľa.

 

 1. V prípade plánovaného výpadku prevádzky internetového prístupu do klientskej zóny alebo niektorých jeho súčastí sa Poskytovateľ zaväzuje vhodným spôsobom o tom upovedomiť užívateľov.

 

 1. Poskytovateľ neposkytuje Užívateľom žiadnu záruku vo vzťahu k nepretržitému a bezchybnému poskytovaniu internetového prístupu do klientskej zóny.

 

Čl. III - Zásady bezpečnosti využívania

 

Užívateľ sa zaväzuje k týmto bezpečnostným opatreniam:

 

 1. používať bezpečné heslo. Zaistiť bezpečnosť hesla kombináciou písmen a číslic. Dôvodom je že jednoduché heslo je možné ľahko rozlúštiť a zneužiť. Neodporúčame používať slová a číslice, ktoré majú súvislosť s menami rodinných príslušníkov, ich dátumami narodenia, telefónnymi číslami a podobne.

 

 1. ochraňovať svoje heslo. Dodržiavať zásadu, že heslo sa nikomu neposkytuje, a to ani rodinným príslušníkom. Heslo si uložte na bezpečné miesto. V nastaveniach počítača nepovoľte zapamätanie hesiel. Heslo po určitom časovom intervale zmeňte a pri zmene nepoužívajte už skôr použité heslá.

 

Čl. IV - Zodpovednosť za škodu

 

 1. Poskytovateľ nie je za žiadnych okolností zodpovedný za akékoľvek priame alebo nepriame škody, náhodné škody, škody na obchodných záujmoch a goodwille Užívateľa, ušlý zisk alebo iné straty spôsobené Užívateľovi užívaním internetového prístupu do klientskej zóny.

 

 1. Pokiaľ v týchto Podmienkach nie je výslovne uvedené a dohodnuté inak, má poškodená strana nárok na náhradu škody v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Užívateľ v súlade s § 725 Obchodného zákonníka sľubuje odškodniť Poskytovateľa alebo iných užívateľov a nahradiť im vzniknutú škodu ku ktorej došlo v dôsledku porušenia ustanovení týchto Podmienok, najneskôr do 30 dní odo dňa preukázania výšky vzniknutej škody poškodenému.

 

 1. Každá Zmluvná strana bude oslobodená od plnenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z týchto Podmienok pokiaľ preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti v zmysle § 374 Obchodného zákonníka, ktorými sú najmä rôzne formy občianskych nepokojov, požiar, povodeň, teroristický útok, hackerský útok, výpadok elektrickej energie, alebo iná živelná katastrofa alebo uvalenie mimoriadnych reštrikcií priamo alebo nepriamo sa vzťahujúcich k jednotlivým plneniam podľa týchto Podmienok.

 

Čl. V - Záverečné ustanovenia

 

 1. Zrušenie Registrácie zo strany Poskytovateľa alebo zamedzenie prístupu Užívateľa na internetový prístup do klientskej zóny podľa čl. II ods. 4 Podmienok, nemá vplyv na platnosť členstva v B2B INGEMA.

 

 1. Zrušenie členstva v B2B INGEMA zo strany člena B2B INGEMA a Užívateľa internetového prístupu do klientskej zóny má za následok zrušenie registrácie na internetovom prístupe do klientskej zóny.

 

 1. Vzťahy neupravené v týchto Podmienkach sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 1. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Podmienok stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení alebo ich platných častí.

 

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky kedykoľvek meniť za podmienky, že takto zmenené Podmienky budú bezodkladne zverejnené a Užívateľ bude prostredníctvom internetového prístupu do klientskej zóny alebo inou vhodnou formou o zmene Obchodných podmienok upovedomený.

 

Tieto Podmienky boli vypracované dňa 22.5.2015 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2015.

Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ klient vyjadruje súhlas so Všeobecnými podmienkami využívania internetového prístupu do klientskej zóny
B2B INGEMA určenej pre členov B2B INGEMA.

Poznámka
Zadajte text na obrázku
Odoslať
 • BShop Default
  INGEMA s.r.o pôsobí na domácom i zahraničnom trhu od roku 1994 v obchodnej a stavebnej činnosti. Vznikla ako spoločnosť so zameraním na poskytovanie kompletných profesionálnych služieb v oblasti predaja najmä obkladov a dlažieb, sanitárnej keramiky, armatúr, kúrenárskeho a inštalačného materiálu.

  Sociálne siete

  facebook google plus youtube
 • O spoločnosti